pokličite: 01/786 12 47

e-mail: info@go-st.si

 
 
 

Informativna ponudba

 

0

 
 

Splošni pogoji poslovanja podjetja GO-ST d.o.o.


1. Splošno:

Za naročila blaga (aparatov, opreme in/ali nadomestnih delov) s strani potrošnikov v smislu 2. odstavka 1. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami) (v nadaljevanju "stranke") veljajo izključno navedeni splošni pogoji poslovanja našega podjetja. Prednost imajo dogovori, ki jih vsebuje kupna pogodba ( oz. potrjena ponudba), če ti odstopajo od navedenih splošnih pogojev poslovanja.


2. Sklenitev pogodbe, podatki stranke:

Naročilo stranke sprejmemo ali pisno (s potrditvijo naročila oz. s podpisom kupne pogodbe) ali z dejansko izvedbo naročila (npr. izročitvijo ali odpošiljanjem blaga).
Če stranka ob naročilu priloži načrte ali navede mere, izvedemo naročilo blaga na podlagi navedenih informacij.


3. Cene:

Če ni drugače navedeno, cene NE vključujejo davka na dodano vrednost, dostave in montaže.


4. Plačilni pogoji, zamudne obresti, poračun s proti terjatvami:

Če ni drugače navedeno, je treba znesek računa plačati takoj. Vsak nakup se vrši na podlagi izdane ponudbe, 100% plačilo avansa na TRR podjetja GO-ST d.o.o. pa pomeni kupčeva potrditev nakupa. Plačilo z gotovino ni mogoče. Popusti za predčasno plačilo se ne priznavajo.
Podjetje GO-ST d.o.o. za vsak opravljen nakup ali opravljeno storitev kupcu, na podlagi podpisane dobavnice izda račun.
Zavrnitev ali reklamacija računa je možna v 8 dneh od dneva prejema računa, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali.
Če stranka zamuja s plačilom, smo upravičeni zaračunati zamudne obresti v višini 9 % letno.
Stranka je – razen v primeru naše plačilne nesposobnosti – upravičena do poračuna s proti terjatvami samo, če so te v pravni povezavi z obveznostmi stranke, ki so nesporne ali zakonsko določene.


5. Lastninski pridržek:

Blago je do popolnega plačila last podjetja GO-ST d.o.o.


6. Odstopna pravica (pravica do odpovedi ali preklica) pri naročilih opreme ali nadomestnih delov na daljavo ali izven naših poslovnih prostorov:

Pravica do odpovedi ali preklica
Če je stranka uporabila z naše strani ponujeno možnost naročanja opreme in/ali nadomestnih delov preko telefonske linije za stranke ali elektronske pošte, ima pravico preklicati pogodbo v roku 14 (štirinajst) dni brez navedbe razlogov. Odstopni rok znaša 14 (štirinajst) dni in se začne z dnem, ko je stranka oz. tretja oseba, ki jo imenuje stranka in ki ni prevoznik, prevzela
blago v posest. Če je stranka naročila več kosov blaga v okviru enotnega naročila, ki pa se dostavljajo ločeno, začne teči odstopni rok z dnem, ko je stranka ali tretja oseba, ki jo imenuje stranka in ki ni prevoznik, v posest prevzela zadnje blago. Če je bila kupna pogodba sklenjena o dostavi blaga v več delnih pošiljkah ali kosih, začne teči odstopni rok z dnem, ko je stranka ali tretja oseba, ki jo imenuje stranka in ki ni prevoznik, v posest prevzela zadnjo delno pošiljko ali pa zadnji kos.
Za izvršitev odstopne pravice mora stranka podjetje GO-ST d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje (e-poštni naslov: info@go-st.si) obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o svoji odločitvi glede odstopa od pogodbe. Za odstopno izjavo lahko stranka uporabi osnutek obrazca o odstopu (kot je predpisano z ureditvijo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo).
Odstopni rok se upošteva, če stranka obvestilo o uveljavitvi pravice o odstopu pošlje pred iztekom odstopnega roka.


Posledice odstopa ali preklica
Če stranka odstopi od pogodbe, smo ji dolžni vsa prejeta plačila, vključno s stroški za dobavo (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je stranka izbrala drugačen način dobave, kot je ponujeno najugodnejša standardna dobava), povrniti nemudoma in najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dne, ko smo prejeli obvestilo o odstopu od pogodbe. Za vračilo kupnine bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ga je stranka uporabila pri prvotni transakciji, razen če stranka zahteva izrecno drugo plačilno sredstvo in če stranka v tem primeru nima dodatnih stroškov. Stranki vračila kupnine v nobenem primeru ne bomo zaračunali. Vračilo kupnine lahko zavračamo tako dolgo, dokler blaga ne dobimo nazaj ali pa nam stranka predloži dokazilo o tem, da je blago poslala nazaj, odvisno od časovnega zaporedja dogodkov.
Stranka nam (podjetju GO-ST d.o.o, Ljubljanska cesta, 1290 Grosuplje) mora blago poslati nazaj ali pa predati nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje v roku štirinajst dni od dneva, ko nas je obvestila o odstopu ali preklicu. Rok bo upoštevan, če stranka blago odpošlje pred iztekom 14-dnevnega roka. Stranka nosi neposredne stroške vračanja blaga.
Do izteka odstopnega roka mora stranka kupljeno blago in njegovo originalno embalažo skrbno shraniti. Morebitno izgubo vrednosti blaga mora stranka poravnati le v primeru, da je nastala zaradi nepotrebnega ravnanja pri preverjanju kakovosti, lastnosti in tehnične uporabnosti.


Usmeritve in priporočila za postopek odstopa od pogodbe/nakupa v izogib dodatnim zapletom, smo za vsa pripravili seznam, na kaj je treba biti pozoren pri nakupu na daljavo:
• previdno odprite embalažo in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste v celoti prepričani, da je izdelek ustrezen (prosimo vas, da nam ob vrnitvi artikla vrnete nepoškodovano originalno embalažo),
• pri rokovanju z izdelki lahko pride do poškodb in prask, poškodovanih izdelkov ne bomo sprejeli,
• nepazljivo odstranjevanje zaščitnih folij in materialov lahko povzroči poškodbe na izdel-ku
• vidne sledi uporabe (prah, dlake, praske, madeži, umazanija) niso primerne za odstop od pogodbe, ker so higiensko oporečne,
• vidne sledi montaže (uporabljena vodila, vgradne praske) so poškodbe, ki nastanejo pri vgradnji aparatov. Ne vgrajujte aparatov dokler niste prepričani, da ustrezajo vašim zahtevam.
Možnost odstopa od pogodbe oz. vračilo blaga ne velja v spodnjih primerih:
• za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam,
• za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti,
• prav tako odstop od pogodbe ni mogoč za izdelke kateri so bili že uporabljeni.
Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa.
Pred vračilom blaga, kupljenega v podjetju GO-ST d.o.o. nas lahko obvestite na prodaja@go-st.si

Blago lahko vrnete na dva načina:
• kupljeno blago pošljete z računom in vso pripadajočo dokumentacijo na naslov GO-ST d.o.o. Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje,
• s kupljenim blagom se na lastne stroške osebno oglasite na naslov GO-ST d.o.o. Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje in tam opravite vračilo kupljenega blaga skupaj s pripadajočo dokumentacijo.


7. Stroški opominjanja in izterjave:

Stranka se obvezuje, da bo v primeru zamude s plačilom nadomestila stroške za opominjanje in izterjavo, ki nastanejo v okviru ustreznih pravnih sredstev in predstavljajo primerno razmerje do izterjanega zneska.


8. Dobava, prevoz, zamuda pri prevzemu:

Prodajne cene našega blaga ne vsebujejo stroškov dobave (dostave), montaže ali postavitve. Na željo stranke pa lahko te storitve proti plačilu opravimo mi ali tretja oseba, ki jo je pooblastilo naše podjetje.
Polaganje plinske, vodovodne in električne napeljave ter namestitev odtokov ne spada v naš obseg storitev. Za potrebno izvedbo ali polaganje priključkov ali odtokov mora poskrbeti stranka sama, pri čemer mora izvajalec upoštevati predpise krajevnega podjetja za oskrbo z električno energijo oz. vodo.

Če je le mogoče, se dogovorjenih rokov dobave držimo. Če se dobavnih rokov zaradi pomanjkanja sestavnih delov oziroma surovin, primerov višje sile ali motenj pri obratovanju ni mogoče držati, je možna prekoračitev dobavnega roka, o katerem je stranka obveščena. Pravica do odškodnine zaradi zamude dobave ali storitve, do katere pride zaradi lažje malomarnosti, je izključena. To ne velja za pravico do odškodnine zaradi osebne škode.
Če stranka blaga ne prevzame, kot je bilo dogovorjeno (zamuda pri prevzemu), smo po neuspešni določitvi naknadnega roka upravičeni blago na stroške stranke skladiščiti pri nas, za kar pa zaračunamo skladiščnino v višini 0,1 % od zneska računa za vsak koledarski dan, največ pa v skupni vrednosti 10 % zneska računa. Po določitvi primernega naknadnega roka najmanj dveh tednov imamo pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati odškodnino. Če pravice ne uveljavimo takoj, je ne izgubimo.


9. Odškodninski zahtevki:

Odškodninski zahtevki – z izjemo zahtevkov za osebno škodo ali zahtevkov na podlagi zakonsko določene garancije za izdelek – so izključeni, če je škodo mogoče pripisati lažji malomarnosti. To velja tudi za škodo v povezavi z izvajanjem popravil v garancijskem roku in opravljanjem drugih storitev, ne pa za škodo na stvari, ki smo jo od stranke prevzeli v popravilo oz. vzdrževanje.


10. Garancija:

Aparati so namenjeni profesionalni rabi, ob predpostavki upoštevanja pravil o vzdrževanju in servisiranju. Stranka ima pravico do zakonsko določene garancije: v skladu z garancijskimi določili Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 83/01 s spremembami) (100. člen OZ ter 458. člen in naslednji členi OZ) in v skladu z garancijskimi določili ZVPot (37. člen in naslednji) GO-ST d.o.o. dve leti od izdaje blaga odgovarja za pomanjkljivosti, ki so obstajale že v času izdaje blaga.
Garancija velja na območju Republike Slovenije
Prodajalec jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili za uporabo.
Garancijski roki za nove naprave trajajo 1 leto, garancijski roki so lahko za določene naprave daljši od enega leta v kolikor proizvajalec naprave narekuje daljši garancijski rok ali se pa se o podaljšanju le tega sporazumno dogovorita kupec in prodajalec.
Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka potrošniku.
Čas, v katerem vam uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate je vsaj 3 krat daljši od garancijskega roka.
Popravila in ogledi napak iz uveljavljanja garancije na lokaciji kupca veljajo samo v primerih ko je le te dobavljalo in montiralo podjetje GO-ST d.o.o. in so zaradi fizičnih ali tehničnih lastnostih samih izdelkov prenosi izdelkov v servis zelo oteženi. Vse izdelke katere so kupci osebno prevzeli na sedežu podjetja GO-ST d.o.o. ali jih prejeli po pošti morajo v primeru uveljavljanja garancije/reklamacije dobaviti na sedež podjetja GO-ST d.o.o.
Kupec ima pravico do popravila ali rešitev garancijske napake v roku 45 dni. Po obdobju daljšem od 45 dni od prijave napake na napravi ima kupec pravico do zamenjave naprave z novo napravo. Za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je izdelek sprejet v servis ali trgovino prodajalca.
Prodajani/na referent/ka ni usposobljen/a za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka v okvari brez mnenja pooblaščenega servisa.


Garancija ne velja v primerih:
• če potrošnik ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka,
• da je v izdelek posegala nepooblaščena oseba,
• poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe
• če je okvara nastala zaradi izlitja baterij,
• če je okvaro povzročilo izredno nihanje omrežne napetosti ali višja sila.


11. Stvarne napake

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
Napaka je stvarna:
• če artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
• če artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo potrošnik kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
• če artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
• če je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
• odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
• blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
• vrne plačan znesek.
Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.


12. Varstvo podatkov:

Ustrezno z določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami) izrecno opozarjamo, da shranjujemo podatke iz vsakokratne pogodbe (ime, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov potrošnika) zaradi avtomatiziranega nadzora (računovodstvo, kartoteka strank) na podatkovnem pomnilniku in da jih obdelujemo v skladu z 2. in 3. odstavkom 10. člena ZVOP-1. Podatke bomo posredovali samo, če je to za urejanje naročila nujno potrebno.
12. Če so ali bi postala posamezna predhodna določila nepravnomočna, veljavnost preostalih pogojev ostane nespremenjena.
13. Pogodbo ureja slovenska zakonodaja ob izključitvi Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uredba Rim 1) in ob izključitvi Prodajnega prava ZN.

13. Splošni pogoji pri nakupu rabljene opreme in naprav

• Vsi nakupi rabljene opreme ali naprav se izvajajo z določilom »videno-kupljeno«
Z navedeno klavzulo je prodajalec v pogodbi izključil svojo odgovornost za vse morebitne napake, ki obstajajo sedaj (očitne napake), in vse napake, ki bi se lahko pojavile kasneje (skrite napake).

• Garancijski roki za rabljeno opremo in naprave:
Za vso inox opremo podjetje GO-ST d.o.o. ne krije garancije. Za vse rabljene plinske ali električne naprave podjetje GO-ST d.o.o. nudi 1 mesečno garancijo. Podjetje GO-ST d.o.o. dopušča možnost, da se kupec in prodajalec sporazumno dogovorita o podaljšanju garancije na prodane naprave proti doplačilu kupca. Znesek podaljšanja garancije določa prodajalec na podlagi posamezne obravnavane naprave.
• Plačilni pogoji, pri prodaji rabljene opreme ali naprav:
Vsa rabljena oprema in naprave se plačujejo izključno s 100% avansom na transakcijski račun podjetja GO-ST d.o.o., kateri je naveden na izdani ponudbi kupcu. Plačilo z gotovino ni mogoče.
• Podjetje GO-ST d.o.o. za vsak opravljen nakup ali opravljeno storitev kupcu, na podlagi podpisane dobavnice izda račun.
Zavrnitev ali reklamacija računa je možna v 8 dneh od dneva prejema računa, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali.

 
 
 

INFORMACIJE

GO – ST d.o.o.
Ljubljanska cesta 68
1290 Grosuplje

Tel. št.: 01 7861 247
Fax št.: 01 7863 883

Prodaja: 031 396 806
Servis:    041 617 103

E-pošta: info@go-st.si

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.